Menu Close

Kinnitatud direktori käskkirjaga 

                nr 1-1/39                                                                                                                                                              12. november 2019

KIVIÕLI KUNSTIDE KOOLI ANDMEKAITSETINGIMUSED

Kiviõli Kunstide Kool töötleb Teie isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Peame väga oluliseks kaitsta meile usaldatud isikuandmeid ning rakendame kõiki vajalikke meetmeid, et andmed oleksid kaitstud.

Andmekaitsetingimustest leiate teavet selle kohta, milliseid andmeid me töötleme, kuidas nendega ümber käime ning millised on Teie õigused oma isikuandmetega seoses.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Kiviõli Kunstide Kool (registrikood 75005204) , Vabaduse pst 6, Kiviõli 43125, Lüganuse vald, Ida-Virumaa. 

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega  palun pöörduge  meie üldisel e-posti aadressil: kivikunstkool@gmail.com või telefonil 3357411

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

 1. Avaliku ülesande täitmiseks

Huvikool töötleb isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks, teenuste osutamiseks ja sõlmitud lepingute täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, Avaliku teabe seadusest, Isikuandmete kaitse seadusest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Nende ülesannete täitmiseks kogume ja  töötleme õpilase ning lapsevanema ees- ja perekonnanime, isikukoodi, rahvust, emakeelt, elukoha aadressi, infot üldhariduskoolis õppimise kohta, kontaktandmeid, lisaks õpilase andmeid õppetööst osavõtu ning õpisoorituste kohta.

 • Juriidilise kohustuse täitmiseks

Juriidilise kohustuse täitmine on näiteks andmete töötlemine töötajate palkade ja maksude maksmiseks, töötajate töötervishoiuks.

Nende ülesannete täitmiseks kogume ja  töötleme lisaks isikut tuvastavatele andmetele ka tema pangakonto ja sissetuleku andmeid, terviseandmeid, haridust tõendavaid dokumente, CV andmeid, alaealiste laste isikuandmeid. 

 • Teiega lepingu sõlmimiseks ning sõlmitud lepingu täitmiseks

Lepingud, mille sõlmimiseks ja täitmiseks Teie andmeid töötleme, võivad olla näiteks tööleping, töövõtu- või käsundusleping, teenuse osutamise (koolitus, õppevahendite rent vms) leping jne.

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks töötleme Teie isikut tuvastavaid andmeid, aga samuti finantsandmeid (näiteks pangakonto numbrit).

Lisaks eespool nimetatud eesmärkidele ja alustele töötleme vajadusel isikuandmeid Teie nõusolekul. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on asutus, kes Teile teenust osutab. 

Teie isikuandmetele pääsevad ligi vaid need vastutava töötleja töötajad, kellel on neid konkreetseid isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks vaja. Töötaja on kohustatud hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid ka pärast töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töö- või teenistussuhte lõppemist.

Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid töötlemiseks volitatud töötlejale (näiteks teenusepakkujale, infosüsteemi omanikule vms), kellega asutus on sõlminud lepingu, milles määratakse muuhulgas kindlaks, milliseid andmeid, millisel eesmärgil, kui kaua ja kuidas töödelda tohib. Keelatud on isikuandmete üleandmine, teatavaks tegemine või selle võimaldamine mistahes vormis ja kujul selleks õigustamata isikutele. Lepingus sätestatakse ka kohustuslikud turvanõuded ning sanktsioonid lepingu rikkumise puhuks.

Isikuandmete säilitamine 

Isikuandmeid sisaldavaid dokumente säilitatakse Kiviõli Kunstide Koolis:

 • seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni, kui selline on määratud,
 • nii kaua, kui andmeid on vaja ülesande või lepingu täitmiseks, 
 • nõude aegumistähtaja möödumiseni,
 • nõusoleku tagasivõtmiseni (nõusoleku alusel töödeldavate andmete puhul).

Isikuandmete kaitse 

Kasutame isikuandmete kaitseks asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Meie töötajad on turvanõuete ja -meetmete rakendamise teemal koolitatud ning teavad, kuidas isikuandmetega turvaliselt ümber käia.

Volitatud töötlejaid valitakse hoolikalt ning nendega sõlmitavates lepingutes on samuti kirjeldatud minimaalsed turvanõuded, et tagada isikuandmete kaitstus.

Videosalvestused

Kiviõli Kunstide Koolis on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Kiviõli Kunstide Kool. 

Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt. 

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 60 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.

Isiku õigused tema kohta käivatele isikuandmetele

 • Teil on õigus tutvuda Teie kohta kogutud andmetega ning teada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teid puudutavaid isikuandmeid töödeldud.

Teabe saamiseks peate esitama meile päringu isiklikult kohale tulles või digiallkirjastatult, tõendama oma isikusamasust ning õigust andmeid saada. 

Teie päringule vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui küsitavate andmete maht on suur või on päringut muul põhjusel keerukas täita, on meil õigus vastamise tähtaega pikendada 60 päeva võrra. Juhul kui tähtaja pikendamine on vajalik, teavitame Teid sellest ja viivituse põhjusest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest.

 • Kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb Teil teha avaldus juhul:

 • kui Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist,
 •  kui Teie andmeid töödeldakse Teie eelneva nõusoleku alusel ning Te olete nõusoleku tagasi võtnud 
 • kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.

Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.

Kui asutus kavatseb isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel kui see, mille jaoks need esialgu koguti, edastab ta Teile eelnevalt teabe andmete edasise töötlemise eesmärkide ja õiguslike aluste kohta.Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu